Bokslutskommuniké 2017

Stabil tillväxt med flera projekt under utveckling

Rapportperiod (januari – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 857,5 MSEK (1 697,2), en omsättningstillväxt om 9,4 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 3,8 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 308,1 MSEK (332,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,6 procent (19,5).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -39,0 MSEK (53,4).
 • Årets resultat uppgick till 73,8 MSEK (85,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 kronor (0,29).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 185,7 MSEK (204,2).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,05 kronor per aktie (0,12).

Rapportperiod (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 496,0 MSEK (430,3), en omsättningstillväxt om 15,3 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 9,9 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62,4 MSEK (67,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,5 procent (15,7).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -15,4 MSEK (33,6).
 • Periodens resultat uppgick till 24,5 MSEK (21,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 kronor (0,08).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34,8 MSEK (39,2).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Opus emitterade en företagsobligation i USA om 50 MUSD.
 • Opus erhöll en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission.
 • Opus tog upp ett femårigt banklån om 25 MUSD.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Opus förvärvade det amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby.

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Bokslutskommuniké 2017

793097.pdf