Annual General Meeting 2007

Note. Material only available in Swedish

Opus Prodox AB (publ) ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2007 fastställde bolagets resultat- och balansräkning.
• Omsättningen uppgick år 2006 till 37 Mkr (21 Mkr).
• Bolagets resultat före skatt uppgick till 2 Mkr (1,1 Mkr).

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes också att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2006.

Några viktiga punkter som avhandlades på årsstämman:
Befintliga styrelseledamöter omvaldes.
Göran Nordlund, styrelseordförande
Bertil Engman, ledamot
Jan-Christer Persson, ledamot
Jörgen Hentschel, ledamot

Ny styrelseledamot valdes in i styrelsen
Henrik Wagner Jörgensen, VD och tidigare huvudägare i EWJ gruppen, valdes in i styrelsen.

Beslut om bemyndigande och teckningsoptioner
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av högst 20 000 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kr. Stämman beslutade vidare om två optionsprogram avseende teckningsoptioner varvid det ena (optionsprogram 2007:1) riktade sig till HWJ Holding ApS och Ole Ernst som del av köpeskillingen för EWJ Gruppen, medan det andra optionsprogram 2007:2) riktar sig till anställda och nyckelmedarbetare. Optionsprogram 2007:1 kan uppgå till högst 3 200 000 teckningsoptioner och innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 64 000 kr medan optionsprogram 2007:2 kan uppgå till högst 2 000 000 teckningsoptioner och innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 40 000 kr. Stämman beslutade också att återbetala ett aktieägartillksott samt tog beslut om ändring av bolagsordningen varvid gränserna för antalet aktier och aktiekapital justerades men med oförändrat kvotvärde.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att bolagsordningen ändras i enlighet med bilagda förslag innebärande att aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor och att antalet aktier i § 5 i bolagsordningen ändras från lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 (oförändrat kvotvärde).

Beslut om återbetalning av aktieägartillskott
Den 23 januari 2006 har AB Kommandoran, Fore C Investment sprl och Vision Invest sprl lämnat ett aktieägartillskott till Opus Prodox AB om sammanlagt 999.000 kr. AB Kommandoran, Fore C Investment sprl och Vision Invest sprl är samtliga aktieägare i Opus Prodox AB. Enligt avtal upprättat samma dag skulle angivna aktieägare äga rätt att erhålla återbetalning av tillskottet från och med bolagsstämman år 2007 under förutsättning att vinstmedel fanns i bolaget som möjliggjorde en återbetalning. Avtalet gav aktieägarna också möjlighet att istället för återbetalning, påkalla en option avseende aktier i bolaget och använda aktieägartillskottet som kvittning. Förslaget är att då bolaget redovisar vinstmedel, vilket möjliggör återbetalning till ovan angivna aktieägare, att bolagsstämman fattar beslut om en återbetalning med sammanlagt 999.000 kr till angivna aktieägare såsom en återbetalning av i januari 2006 lämnat aktieägartillskott.

Kommentar från VD
Bolagets tillväxtmål om 30-50 % per år överträffades 2006. Omsättningsökningen blev hela 74 %. Bolagets första affärsområde Emission & Diagnos utgjorde ca 90 % av omsättningen. Affärsområdet Fleet
Management utgjorde resterande 10 % av omsättningen och Affärsområdet Trådlös bilprovning bidrog inte nämnvärt till bolagets omsättning.
Under 2006 bildades dotterbolaget Opus Asia Ltd och bildandet av ett kinesiskt dotterbolag i Foshan City påbörjades. Kina bolaget Opus Instrument Foshan Co Ltd blev registrerat i april 2007 och produktionen i fabriken förväntas starta i juni månad i år.
Under 2006 tecknades ett kontrakt med BMW om leverans av elektroniska körjournaler. Serieleveranser till BMW har påbörjats under första kvartalet 2007, men det tar tid att få ut information om produkten till alla återförsäljare deras stora organisation. Bearbetning av fler biltillverkare pågår parallellt.
Den första pilotinstallationen av Trådlös Bilprovning eller ”Remote OBD”, som den nya teknologin kallas i USA, genomfördes tillsammans med partnern Systech International genom leveransen av 125 provutrustningar till Maryland under fjärde kvartalet 2006. Under 2007 avser bolaget att genomföra ytterligare en större pilotinstallation på ca 5000 bilar i Oregon. Denna order är värd ca 1,5 Mkr för bolaget. Om installationerna i Maryland och Oregon utfaller väl under 2007 kan affärsområdet expandera kraftigt inom de närmaste 2-3 åren. De största marknaderna är initialt ett antal delstater i USA där Kalifornien är den största med en vagnpark på ca 28 miljoner bilar. I Maryland finns ca 3.75 miljoner bilar och i Oregon finns ca 1 miljon.
På grund av den kraftiga tillväxten under 2006 kan tillväxten för 2007 komma att ligga inom den nedre delen av ramen 30-50 %. Under 2007 förväntas en lönsamhetsförbättring till följd av bättre marginaler från den nya fabriken i Kina samt en ändrad produktmix då försäljningen inom Fleet Management förväntas öka.
Bolagets långsiktiga mål om en rörelsemarginal på 10 % beräknas uppnås under andra halvåret 2007.
Förvärvet av EWJ koncernen slutfördes tidigare under dagen den 7 maj 2007 (se separat pressinformation). EWJ Koncernen omsätter ca 40 Mkr med ett resultat före skatt på ca 2 Mkr. Opus och EWJ skall nu fokusera på att dra nytta av synergierna mellan bolagen genom ”Cross Sale”, gemensamma inköp och utnyttjande av Opus nya fabrik i Kina. Opus kommer att konsolidera EWJ koncernens verksamhet fr.o.m. den 1 april 2007.