Annual General Meeting 2008

Den 22 maj 2008 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ) med avseende på räkenskapsåret 2007.

Stämman beslutade
• att fastställa årsredovisningen för 2007,
• att i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skulle utgå för 2007,
• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007,
• att för räkenskapsåret 2008, bevilja styrelsen arvode om totalt 240 000 kr samt att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura,
• att till styrelseledamöter, i enlighet med kallelsen till årsstämman, utse
o Göran Nordlund, ordförande (omval)
o Jörgen Hentschel (omval)
o Jan-Crister Person (omval)
o Bertil Engman (omval)
o Lothar Geilen (nyval),
• att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital samt
• att i enlighet med styrelsens förslag, besluta om nyemission av 6 000 000 teck¬ningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till EWJ Svenska AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, på mark¬nadsmässiga villkor, skall överlåtas till anställda och andra nyckelarbetare.

I sitt anförande redovisade bolagets VD Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2007 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning bolagets förvärv av det amerikanska bolaget, Systech International LLC, ett förvärv som slutfördes under april 2008. Enligt Magnus Greko, var bedömningen att förvärvet skulle få en gynnsam påverkan på koncernens verksamhet och utveckling. Redovisning lämnades vidare rörande den pågående företrädesemissionen.

Filer från årsstämman 2008

 

Filer inför årsstämman 2008