Annual General Meeting 2009

Note. Material only available in Swedish

Den 27 maj 2009 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ) med avseende på räkenskapsåret 2008.

Stämman beslutade
• att fastställa årsredovisningen för 2008,
• att i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skulle utgå för 2008,
• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008,
• att styrelsen, i enlighet med kallelsen till årsstämman, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter fram till nästa årsstämma,
• att för räkenskapsåret 2009, bevilja styrelsen arvode om totalt 360 000 kr. Arvodet skall fördelas med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av övriga tre stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget,
• att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura,
• att till styrelseledamöter, i enlighet med kallelsen till årsstämman, utse
o Göran Nordlund, ordförande (omval)
o Märtha Josefsson (omval)
o Bertil Engman (omval)
o Jan-Crister Person (omval)
o Lothar Geilen (omval),
• att inrätta en valberedning i enlighet med styrelsens reviderade förslag som presenterades på årsstämman (se appendix),
• att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
• att bemyndiga styrelsen, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen när praktiskt möjligt för att kunna implementera de kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma,
• att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens reviderade förslag som presenterades på årsstämman, att besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital (se appendix),
• att makulera Optionsprogram 2008:1 i enlighet med styrelsens förslag samt
• att i enlighet med styrelsens förslag, besluta om nyemission av 6 000 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlåtas till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2008 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2009 samt väsentliga händelser under samma period.

Filer från årsstämman 2009

 

Filer inför årsstämman 2009