Halvårsrapport (januari – juni 2017)

Rapportperiod (januari – juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 903,8 MSEK (847,4), en omsättningstillväxt om 6,7 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 1,1 procent.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 162,2 MSEK (177,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,9 procent (20,9), och 8,6 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period föregående år.
Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -8,8 MSEK (9,9).
Periodens resultat uppgick till 36,6 MSEK (52,6).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 kronor (0,18).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83,0 MSEK (103,8).
Rapportperiod (april – juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 475,2 MSEK (452,3), en omsättningstillväxt om 5,1 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska omsättningen -1,7 procent lägre än motsvarande period föregående år.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,4 MSEK (116,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 19,0 procent (25,7), och 22,1 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period föregående år.
Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -7,8 MSEK (17,9).
Periodens resultat uppgick till 28,3 MSEK (50,5).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,10 kronor (0,17).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (94,8).
Väsentliga händelser under andra kvartalet
Nashville, Tennessee tecknade nytt kontrakt med Opus Inspection.
Opus Inspection förvärvade europeiska RSLab.
Opus erhöll tillkännagivande om tilldelning från regeringen i Sindh, Pakistan.
Ohio tecknade förnyat kontrakt med Opus Inspection.
Opus förvärvade Autologic Diagnostics i Storbritannien.
Opus bolag omnämns i rättstvist.
Opus emitterade en företagsobligation i USA om 25 MUSD.
Göteborg i augusti 2017 
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com
eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Halvårsrapport (januari – juni 2017)

710905.pdf