Aktieinformation

Opus Group AB är ett publikt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna regleras av den svenska aktiebolagslagen. Opus Group AB:s aktier finns registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Opus Group AB:s aktie är från den 2 juli 2013 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Opus Group AB:s aktie listades den 18 april 2006 på Aktietorget och den 4 september 2006 på Nasdaq OMX First North. Den 22 september, 2010, listades bolagets aktie på First North Premier.

Kortnamnet är OPUS och ISIN-koden är SE0001696683. Det har ej förekommit några offentliga uppköpserbjudanden till Opus Groups aktieägare under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.

Aktiekapitalet i Opus Group AB uppgår till 5 774 239,18 SEK fördelat på totalt 288 711 959 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Opus Groups börsvärde uppgick till 2 304 MSEK den 30 december 2014.