Data per aktie

Data per aktie 2016 2015 2014 2013 2012
Antal aktier vid periodens slut före utspädning 288 711 959 288 711 959 253 163 419 251 429 777 231 674 455
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 300 090 716 294 590 716 260 765 089 260 984 919 237 381 103
Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning 288 711 959 280 403 116 259 136 339 244 604 311 225 532 832
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 300 090 716 286 281 873 266 738 009 254 159 453 231 239 480
Eget kapital per aktie före utspädning 3,56 3,08 2,52 1,85 1,13
Eget kapital per aktie efter utspädning 3,43 3,02 2,45 1,78 1,10
Vinst per aktie före utspädning 0,3 0,24 0,55 0,25 -0,01
Vinst per aktie efter utspädning 0,29 0,23 0,53 0,24 -0,01
Utdelning per aktie före utspädning 0,12 0,10 0,09 0,06 0,02
Utdelning per aktie efter utspädning 0,12 0,10 0,09 0,06 0,02
Kassaflöde per aktie före utspädning 0,71 0,72 0,61 0,47 0,25
Kassaflöde per aktie efter utspädning 0,71 0,70 0,59 0,45 0,24
Data per aktie Antal aktier vid periodens slut före utspädning
2016 288 711 959
2015 288 711 959
2014 253 163 419
2013 251 429 777
2012 231 674 455
Data per aktie Antal aktier vid periodens slut efter utspädning
2016 300 090 716
2015 294 590 716
2014 260 765 089
2013 260 984 919
2012 237 381 103
Data per aktie Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning
2016 288 711 959
2015 280 403 116
2014 259 136 339
2013 244 604 311
2012 225 532 832
Data per aktie Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning
2016 300 090 716
2015 286 281 873
2014 266 738 009
2013 254 159 453
2012 231 239 480
Data per aktie Eget kapital per aktie före utspädning
2016 3,56
2015 3,08
2014 2,52
2013 1,85
2012 1,13
Data per aktie Eget kapital per aktie efter utspädning
2016 3,43
2015 3,02
2014 2,45
2013 1,78
2012 1,10
Data per aktie Vinst per aktie före utspädning
2016 0,3
2015 0,24
2014 0,55
2013 0,25
2012 -0,01
Data per aktie Vinst per aktie efter utspädning
2016 0,29
2015 0,23
2014 0,53
2013 0,24
2012 -0,01
Data per aktie Utdelning per aktie före utspädning
2016 0,12
2015 0,10
2014 0,09
2013 0,06
2012 0,02
Data per aktie Utdelning per aktie efter utspädning
2016 0,12
2015 0,10
2014 0,09
2013 0,06
2012 0,02
Data per aktie Kassaflöde per aktie före utspädning
2016 0,71
2015 0,72
2014 0,61
2013 0,47
2012 0,25
Data per aktie Kassaflöde per aktie efter utspädning
2016 0,71
2015 0,70
2014 0,59
2013 0,45
2012 0,24

1) Genomsnittligt antal aktier har omräknats för 2012 – 2015 med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner. Detta har
påverkat nyckeltalsberäkningar för dessa perioder.
2) Utestående teckningsoptioner ger upphov till en utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna understiger
genomsnittskursen för stamaktierna under perioderna 2012 -2016. Utspädningseffekt med hänsyn tagen till optionsprogrammen
är beräknad enligt den utspädning som gällde vid utgången av varje period.