Utestående optionsprogram

Utestående optionsprogram
Opus har ett utestående optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och övrig personal i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Opus optionsprogram 2016:1 uppgår utspädningseffekten till maximalt 5 500 000 aktier eller 1,9 procent av aktiekapitalet och antalet röster.

Optionsprogram 2016:1

Bolaget beslutade vid årsstämman den 19 maj 2016 att emittera 5 500 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2016:1) berättigade till teckning av sammanlagt 5 500 000 aktier och till en teckningskurs om 5,46 kronor per aktie. Teckningsoptionerna tecknades av Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag, och med rätt och skyldighet att erbjuda teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övrig personal i Koncernen. Av de 5 500 000 teckningsoptionerna överläts samtliga teckningsoptioner till personalen.