Bolagsstyrning

Opus Group AB (publ) (”Opus Group”) är ett svenskt bolag med global verksamhet. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm. Opus Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Opus Group styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Opus Groups bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Opus Group följer även andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Valberedning

Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bl.a. tillsättningsfrågor.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Stämman utser bolagets styrelse och revisor.

Revisor

Revisor utses av årsstämman på förslag av valberedningen.

Styrelse

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar.

Revisionskommitté

Revisionskommittén skall svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Vidare skall revisionskommittén hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, fortlöpande träffa Bolagets revisor, granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsinsatsen, biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av denne. Opus Group revisionskommitté består av Eva-Lotta Kraft och Jan Åke Jonsson.

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén skall bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Den består av Göran Nordlund och Anders Lönnqvist. Ersättningskommitténs uppgifter omfattar särskilt att bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen inför styrelsens beslut och att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Kommittén skall också följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

VD och koncernledning

VD och övrig företagsledning ansvarar för koncernens löpande verksamhet.