Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Opus Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning samt handel med mät- och kontrollinstrument och verkstadsutrustning för motorbranschen samt bedriva konsultverksamhet inom densamma, vidare att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon och inom bilprovning; även idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att annonsering skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång och skall hållas i Göteborg.

På årsstämma bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c.  Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer eller revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 17 maj 2018.