Årsstämma 2010

Enligt kallelse publicerad 28 april 2010 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ), org. nr. 556390-6063, den 26 maj 2010.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2010 i Opus.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2009.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits oförändrat bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter.
• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
Ersättningsnivån är oförändrad jämfört med 2009.
• Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:
o Göran Nordlund, ordförande (omval)
o Märtha Josefsson (omval)
o Bertil Engman (omval)
o Jan-Crister Persson (omval)
o Lothar Geilen (omval)
Vidare beslutade årsstämman att utse en revisorssuppleant i bolaget. Aukt. revisor Peter Ericsson, BDO Göteborg KB, valdes till revisorssuppleant för tiden intill årsstämman 2012 har avhållits.
• Valberedningens förslag till reviderad instruktion för nästkommande valberedning godkändes.
• Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens förslag till riktlinjer.
• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av 1 750 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlåtas till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2009 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2010 samt väsentliga händelser under samma period.

Vid årsstämman var 36 procent av Opus aktier och röster representerade. Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus hemsida där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg 26 maj 2010

Styrelsen

 

Filer från årsstämman 2010

 

Filer inför årsstämman 2010

 

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman 2010, ska ha inkommit till styrelsen senast den 7 april 2010.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Prodox AB och skickas till:

Opus Prodox AB
At: Tomas Jonson
Bäckstensgatan 11C
SE-431 49 Mölndal
Sverige