Årsstämma 2014

Filer inför årsstämman 2014

Kallelse till årsstämma

Valberedningens_motiverade_yttrande_2014

Fullmakt årsstämma 2014

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Group AB

Styrelsens motiverade yttrande om vinstutdelning

Styrelsens_förslag_13_36_2014

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Group AB och skickas till:

Opus Group AB Att: Peter Stenström Bäckstensgatan 11D SE-431 49 Mölndal Sverige

Filer från årsstämman

Protokoll_arsstamma_Opus_Group

PM 2014-05-23 SWE