Årsstämma 2017

Opus Groups årsstämma 2017 äger rum den 15 maj kl. 18:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg. Inregistrering sker kl. 17:00 – 17:45.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

Anmälan om att få ett ärende behandlat på årsstämman skall ha inkommit senast den 31 januari 2017. Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Group AB och skickas till:

Opus Group AB
Att: Peter Stenström
Bäckstensgatan 11D
SE-431 49 Mölndal Sverige

Fullmakt 2017
Valberedningens motiverade yttrande till årstämman
Kallelse
Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Group AB
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017
Styrelsens förslag enligt 13 kap 36 § 14 kap 29 § och 25 kap 34 §
Styrelsens förslag enligt 19 kap 28 §
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
Protokoll årsstämma 2017