Revisor

Revisor för Opus Group AB (publ) väljs av bolagsstämman.

Årsstämman 2017 beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor, för perioden fram till utgången av årsstämman 2018.

Inom ramen för revisionsuppdraget granskas såväl årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det åligger bolagets revisorer att utföra. Inom ramen för revisionsuppdraget ingår även rådgivning samt biträde i samband med olika frågeställningar relaterade till revisorernas granskning eller genomförandet av bolagets övriga arbetsuppgifter.