Inför årsstämman 2010

Valberedning 2010

På årsstämman 27 maj 2009 beslutades att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende:
– val styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
– val av ordförande på årsstämman
– beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden, övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt om revisorsarvode
– beslut om regler för valberedning inför nästkommande årsstämma

Förslagen skall intas i kallelsen till årsstämman samt offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter varav en ledamot skall vara bolagets styrelseordförande medan övriga ledamöter, var och en, skall representera fyra av de fem till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämma. Ägarrepresentanterna skall inom sig utse ordförande för valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. I samband med valberedningens fullgörande av sitt uppdrag skall bolagsstyrningskodens regler beträffande valberedning utgöra riktlinjer för valberedningens arbete.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fem största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter.

Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

 

Valberedning inför årsstämman 2010

Till ledamöter i Opus valberedning har utsetts:

– Göran Nordlund, i egenskap av styrelsens ordförande
– Jörgen Hentschel, företräder AB Kommandoran
– Lothar Geilen, företräder sig själv
– Martin Jonasson, företräder Andra AP-fonden
– Bengt Belfrage, företräder Nordea Fonder

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2009. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Opus årsstämma hålls 2010-05-26, kl. 19:00 CET, i Göteborg, Sverige.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning skickas senast 2010-04-12 via e-post till ir@opus.se(rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Opus Prodox AB, At. Tomas Jonson, Bäckstensgatan 11C, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”)

Opus Prodox AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Jonson, CFO,
tel. +46 31 748 34 98, +46 765 25 84 98, email. tomas.jonson@opus.se

Göran Nordlund, styrelsens ordförande,
tel. +46 704 33 13 20, email. goran.nordlund@4c.se

 

 

Valberedningens förslag inför årsstämman 2010

För valberedningens förslag inför årsstämman 2010, se bifogad fil

Valberedningens förslag 2010
inför årsstämman 2010