Inför årsstämman 2011

Valberedning 2011

Opus årsstämma har beslutat att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende:
– val styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
– val av ordförande på årsstämman
– beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden, övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt om revisorsarvode
– beslut om regler för valberedning inför nästkommande årsstämma

Förslagen skall intas i kallelsen till årsstämman samt offentliggöras på bolagets webbplats.

För den senaste instruktionen för valberedningen, fastställd av årsstämman, se bifogad fil.

 

Valberedningens instruktioner 2010

 

Valberedning inför årsstämma 2011

Till ledamöter i Opus valberedning har utsetts:
– Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus
– Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran
– Lothar Geilen, representerar sig själv
– Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden
– Bengt Belfrage, representerar Nordea Fonder

Martin Jonasson har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2010. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2011 samt på bolagets hemsida, www.opus.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2011 kan göra detta genom e-post tillir@opus.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Prodox AB, Att. Tomas Jonson,
Bäckstensgatan 11C, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 31 januari 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Jonson, CFO,
tel. +46 31 748 34 98, +46 765 25 84 98, email. tomas.jonson@opus.se

Göran Nordlund, styrelsens ordförande,
tel. +46 704 33 13 20, email. goran.nordlund@4c.se

 

Valberedningens förslag inför årsstämman 2011

Valberedningens förslag 2011