Definitioner

Avkastning på eget kapital

Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat (EBIT) dividerat med genomsnittligt operativt

kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter exklusive

valutakursvinster, dividerat med genomsnittligt totalt

kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter exklusive

valutakursvinster, dividerat med genomsnittligt sysselsatt

kapital.

CAGR

Compounded annual growth rate, dvs genomsnittlig årlig

tillväxttakt.

Direktavkastning

Utdelning i procent av aktiekurs.

EBITA-marginal (Rörelsemarginal före av- och

nedskrivningar på immateriella tillgångar)

EBITA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på

immateriella tillgångar) dividerat med totala intäkter.

EBITDA-marginal (Rörelsemarginal före av- och

nedskrivningar)

EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar)

dividerat med totala intäkter.

EBITDA per anställd

EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar)

dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten minskat med

investeringar i anläggningstillgångar.

Förädlingsvärde per anställd

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) plus personalkostnader

dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt

kapital.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten före bindning i

rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassalikviditet

Kortfristiga fordringar plus likvida medel, dividerat med

kortfristiga skulder plus föreslagen utdelning.

Likvida medel

Kassa och bank exklusive beviljade och outnyttjade krediter

hos bank.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld dividerat med eget kapital.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal

anställda.

Omsättningstillväxt

Årets nettoomsättning jämfört med föregående års

nettoomsättning.

Operativt kapital

Eget kapital plus nettoskuld.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter exklusive

valutakursvinster, dividerat med finansiella kostnader

exklusive valutakursförluster.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

EBIT (Rörelseresultat) dividerat med totala intäkter.

Soliditet

Koncernen: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Moderbolaget: Eget kapital plus 78% av obeskattade

reserver, dividerat med totalt kapital.

Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

Utdelning per aktie

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier

vid utdelningstillfället.

Vinst per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster dividerat med totala

intäkter.