Fem år i sammandrag

Resultaträkning för koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
TSEK
Nettoomsättning 1 697 150 1 650 155 1 457 610 1 047 493 468 989
Totala intäkter 1 698 625 1 651 746 1 466 466 1 054 686 470 933
Rörelsens kostnader -1 366 607 -1 377 105 -1 220 193 -912 832 -440 942
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA) 332 018 274 641 246 272 151 854 29 991
Av- och nedskrivningar -182 865 -165 668 -97 714 -29 937 -35 804
Rörelseresultat (EBIT) 149 153 108 973 148 558 111 917 -5 813
Finansnetto -3 930 -28 517 36 628 -22 201 -5 069
Resultat efter finansiella poster 145 223 80 456 185 186 89 716 -10 882
Aktuell Skatt/Uppskjuten skatt -59 846 -14 023 -43 037 -28 419 8 621
Periodens resultat 85 377 66 433 142 149 61 297 -2 261
Resultaträkning för koncernen TSEK
Resultaträkning för koncernen Nettoomsättning
2016 1 697 150
2015 1 650 155
2014 1 457 610
2013 1 047 493
2012 468 989
Resultaträkning för koncernen Totala intäkter
2016 1 698 625
2015 1 651 746
2014 1 466 466
2013 1 054 686
2012 470 933
Resultaträkning för koncernen Rörelsens kostnader
2016 -1 366 607
2015 -1 377 105
2014 -1 220 193
2013 -912 832
2012 -440 942
Resultaträkning för koncernen Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)
2016 332 018
2015 274 641
2014 246 272
2013 151 854
2012 29 991
Resultaträkning för koncernen Av- och nedskrivningar
2016 -182 865
2015 -165 668
2014 -97 714
2013 -29 937
2012 -35 804
Resultaträkning för koncernen Rörelseresultat (EBIT)
2016 149 153
2015 108 973
2014 148 558
2013 111 917
2012 -5 813
Resultaträkning för koncernen Finansnetto
2016 -3 930
2015 -28 517
2014 36 628
2013 -22 201
2012 -5 069
Resultaträkning för koncernen Resultat efter finansiella poster
2016 145 223
2015 80 456
2014 185 186
2013 89 716
2012 -10 882
Resultaträkning för koncernen Aktuell Skatt/Uppskjuten skatt
2016 -59 846
2015 -14 023
2014 -43 037
2013 -28 419
2012 8 621
Resultaträkning för koncernen Periodens resultat
2016 85 377
2015 66 433
2014 142 149
2013 61 297
2012 -2 261

Balansräkning för koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
TSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 320 616 1 250 183 911 904 527 053 483 266
Materiella anläggningstillgångar 814 945 739 118 687 915 130 304 135 653
Finansiella anläggningstillgångar 22 790 13 524 7 809 6 129 3 807
Uppskjuten skattefordran 31 521 29 378 35 341 21 283 35 467
Summa anläggningstillgångar 2 189 872 2 032 203 1 642 969 684 769 658 193
Varulager 85 258 81 016 108 196 85 866 68 585
Kortfristiga fordringar 224 145 261 975 193 756 134 504 102 001
Likvida medel 507 300 256 214 382 299 452 923 96 964
Summa omsättningstillgångar 816 703 599 205 684 251 673 293 267 550
Summa tillgångar 3 006 575 2 631 408 2 327 220 1 358 062 925 743
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 041 745 890 657 638 628 465 630 262 135
Räntebärande skulder 1 192 068 954 680 1 062 921 453 737 253 364
Icke räntebärande skulder och avsättningar 772 762 786 071 624 671 116 131 410 244
Summa eget kapital och skulder 3 006 575 2 631 408 2 327 220 1 358 062 925 743
Balansräkning för koncernen TSEK
Balansräkning för koncernen Tillgångar
Balansräkning för koncernen Immateriella anläggningstillgångar
2016 1 320 616
2015 1 250 183
2014 911 904
2013 527 053
2012 483 266
Balansräkning för koncernen Materiella anläggningstillgångar
2016 814 945
2015 739 118
2014 687 915
2013 130 304
2012 135 653
Balansräkning för koncernen Finansiella anläggningstillgångar
2016 22 790
2015 13 524
2014 7 809
2013 6 129
2012 3 807
Balansräkning för koncernen Uppskjuten skattefordran
2016 31 521
2015 29 378
2014 35 341
2013 21 283
2012 35 467
Balansräkning för koncernen Summa anläggningstillgångar
2016 2 189 872
2015 2 032 203
2014 1 642 969
2013 684 769
2012 658 193
Balansräkning för koncernen Varulager
2016 85 258
2015 81 016
2014 108 196
2013 85 866
2012 68 585
Balansräkning för koncernen Kortfristiga fordringar
2016 224 145
2015 261 975
2014 193 756
2013 134 504
2012 102 001
Balansräkning för koncernen Likvida medel
2016 507 300
2015 256 214
2014 382 299
2013 452 923
2012 96 964
Balansräkning för koncernen Summa omsättningstillgångar
2016 816 703
2015 599 205
2014 684 251
2013 673 293
2012 267 550
Balansräkning för koncernen Summa tillgångar
2016 3 006 575
2015 2 631 408
2014 2 327 220
2013 1 358 062
2012 925 743
Balansräkning för koncernen Eget kapital och skulder
Balansräkning för koncernen Eget kapital
2016 1 041 745
2015 890 657
2014 638 628
2013 465 630
2012 262 135
Balansräkning för koncernen Räntebärande skulder
2016 1 192 068
2015 954 680
2014 1 062 921
2013 453 737
2012 253 364
Balansräkning för koncernen Icke räntebärande skulder och avsättningar
2016 772 762
2015 786 071
2014 624 671
2013 116 131
2012 410 244
Balansräkning för koncernen Summa eget kapital och skulder
2016 3 006 575
2015 2 631 408
2014 2 327 220
2013 1 358 062
2012 925 743

Kassaflödesanalys för koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 204 204 201 181 158 478 114 479 55 536
Kassaflöde från investeringsverksamheten -173 868 -326 453 -697 436 -20 995 -232 448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 203 517 -8 224 450 626 262 588 251 665
Periodens kassaflöde 233 853 -133 496 -88 332 356 072 74 753
Likvida medel vid periodens början 256 214 382 229 452 923 96 964 22 921
Omräkningsdifferens 17 233 7 411 17 708 -113 -710
Periodens kassaflöde 233 853 -133 496 -88 332 356 072 74 753
Likvida medel vid periodens slut 507 300 256 214 382 299 452 923 96 964
Kassaflödesanalys för koncernen TSEK
Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten
2016 204 204
2015 201 181
2014 158 478
2013 114 479
2012 55 536
Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från investeringsverksamheten
2016 -173 868
2015 -326 453
2014 -697 436
2013 -20 995
2012 -232 448
Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2016 203 517
2015 -8 224
2014 450 626
2013 262 588
2012 251 665
Kassaflödesanalys för koncernen Periodens kassaflöde
2016 233 853
2015 -133 496
2014 -88 332
2013 356 072
2012 74 753
Kassaflödesanalys för koncernen Likvida medel vid periodens början
2016 256 214
2015 382 229
2014 452 923
2013 96 964
2012 22 921
Kassaflödesanalys för koncernen Omräkningsdifferens
2016 17 233
2015 7 411
2014 17 708
2013 -113
2012 -710
Kassaflödesanalys för koncernen Periodens kassaflöde
2016 233 853
2015 -133 496
2014 -88 332
2013 356 072
2012 74 753
Kassaflödesanalys för koncernen Likvida medel vid periodens slut
2016 507 300
2015 256 214
2014 382 299
2013 452 923
2012 96 964