Kvartalen i sammandrag

Kvartalsvis resultaträkning för koncernen 2016 2015
TSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Nettoomsättning 395 128 452 301 419 445 430 276 400 818 452 126 385 803 405 386
Totala intäkter 395 319 452 173 420 455 430 677 401 629 452 463 387 056 410 598
Rörelsens kostnader -333 908 -336 075 -333 715 -362 907 -350 768 -358 268 -315 817 -352 252
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 61 411 116 098 86 740 67 770 50 861 94 195 71 239 58 346
Av- och nedskrivningar -43 774 -43 222 -45 431 -50 439 -39 399 -39 336 -39 296 -47 637
Rörelseresultat (EBIT) 17 637 72 876 41 309 17 331 11 462 54 859 31 943 10 709
Finansnetto -20 374 4 340 -6 732 18 836 40 503 -53 730 924 -16 212
Resultat efter finansiella poster -2 737 77 216 34 577 36 167 51 964 1 129 32 867 -5 503
Aktuell Skatt/Uppskjuten skatt 4 848 -26 702 -23 270 -14 722 -10 370 -2 588 -9 527 8 462
Periodens resultat 2 111 50 514 11 307 21 445 41 594 -1 459 23 340 2 959
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen TSEK
2016 Q1
Q2
Q3
Q4
2015 Q1
Q2
Q3
Q4
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Nettoomsättning
2016 395 128
452 301
419 445
430 276
2015 400 818
452 126
385 803
405 386
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Totala intäkter
2016 395 319
452 173
420 455
430 677
2015 401 629
452 463
387 056
410 598
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Rörelsens kostnader
2016 -333 908
-336 075
-333 715
-362 907
2015 -350 768
-358 268
-315 817
-352 252
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
2016 61 411
116 098
86 740
67 770
2015 50 861
94 195
71 239
58 346
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Av- och nedskrivningar
2016 -43 774
-43 222
-45 431
-50 439
2015 -39 399
-39 336
-39 296
-47 637
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Rörelseresultat (EBIT)
2016 17 637
72 876
41 309
17 331
2015 11 462
54 859
31 943
10 709
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Finansnetto
2016 -20 374
4 340
-6 732
18 836
2015 40 503
-53 730
924
-16 212
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Resultat efter finansiella poster
2016 -2 737
77 216
34 577
36 167
2015 51 964
1 129
32 867
-5 503
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Aktuell Skatt/Uppskjuten skatt
2016 4 848
-26 702
-23 270
-14 722
2015 -10 370
-2 588
-9 527
8 462
Kvartalsvis resultaträkning för koncernen Periodens resultat
2016 2 111
50 514
11 307
21 445
2015 41 594
-1 459
23 340
2 959

Kvartalsvis balansräkning för koncernen 2015
TSEK Q1 Q2 Q3 Q4
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 251 871 1 200 558 1 182 497 1 250 183
Materiella anläggningstillgångar 745 637 718 848 733 619 739 118
Finansiella anläggningstillgångar 8 196 5 364 2 720 13 524
Uppskjuten skattefordran 28 250 30 816 29 387 29 378
Summa anläggningstillgångar 2 033 954 1 955 586 1 948 223 2 032 203
Varulager 121 691 125 026 89 042 81 016
Kortfristiga fordringar 237 748 238 762 240 201 261 975
Likvida medel 305 942 232 851 295 547 256 214
Summa omsättningstillgångar 665 381 596 639 624 790 599 205
Summa tillgångar 2 699 335 2 552 225 2 573 013 2 631 408
Eget kapital och skulder
Eget kapital 894 340 855 340 890 674 890 657
Räntebärande skulder 1 085 561 996 766 984 993 960 274
Icke räntebärande skulder och avsättningar 719 434 700 119 697 346 780 477
Summa eget kapital och skulder 2 699 335 2 552 225 2 573 013 2 631 408
Kvartalsvis balansräkning för koncernen TSEK
2015 Q1
Q2
Q3
Q4
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Tillgångar
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Immateriella anläggningstillgångar
2015 1 251 871
1 200 558
1 182 497
1 250 183
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Materiella anläggningstillgångar
2015 745 637
718 848
733 619
739 118
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Finansiella anläggningstillgångar
2015 8 196
5 364
2 720
13 524
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Uppskjuten skattefordran
2015 28 250
30 816
29 387
29 378
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Summa anläggningstillgångar
2015 2 033 954
1 955 586
1 948 223
2 032 203
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Varulager
2015 121 691
125 026
89 042
81 016
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Kortfristiga fordringar
2015 237 748
238 762
240 201
261 975
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Likvida medel
2015 305 942
232 851
295 547
256 214
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Summa omsättningstillgångar
2015 665 381
596 639
624 790
599 205
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Summa tillgångar
2015 2 699 335
2 552 225
2 573 013
2 631 408
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Eget kapital och skulder
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Eget kapital
2015 894 340
855 340
890 674
890 657
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Räntebärande skulder
2015 1 085 561
996 766
984 993
960 274
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Icke räntebärande skulder och avsättningar
2015 719 434
700 119
697 346
780 477
Kvartalsvis balansräkning för koncernen Summa eget kapital och skulder
2015 2 699 335
2 552 225
2 573 013
2 631 408

Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen 2015
TSEK Q1 Q2 Q3 Q4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 584 65 437 60 563 44 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten -251 722 -30 153 13 754 -58 332
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 133 320 -102 634 -13 847 -25 063
Periodens kassaflöde -87 818 -67 350 60 470 -38 798
Likvida medel vid periodens början 382 299 305 942 232 851 295 547
Omräkningsdifferens 11 461 -5 741 2 226 -535
Periodens kassaflöde -87 818 -67 350 60 470 -38 798
Likvida medel vid periodens slut 305 942 232 851 295 547 256 214
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen TSEK
2015 Q1
Q2
Q3
Q4
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten
2015 30 584
65 437
60 563
44 597
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från investeringsverksamheten
2015 -251 722
-30 153
13 754
-58 332
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2015 133 320
-102 634
-13 847
-25 063
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Periodens kassaflöde
2015 -87 818
-67 350
60 470
-38 798
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Likvida medel vid periodens början
2015 382 299
305 942
232 851
295 547
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Omräkningsdifferens
2015 11 461
-5 741
2 226
-535
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Periodens kassaflöde
2015 -87 818
-67 350
60 470
-38 798
Kvartalsvis kassaflödesanalys för koncernen Likvida medel vid periodens slut
2015 305 942
232 851
295 547
256 214