Nyckeltal

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Avkastningstal
Avkastning på operativt kapital, procent 9,0 8,0 17,4 22,0 neg.
Avkastning på totalt kapital, procent 5,4 4,5 8,2 10 neg.
Avkastning på eget kapital, procent 9,1 8,7 25,7 16,8 neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, procent 7,4 6,2 11,1 13,6 neg.
Marginalmått
EBITDA-marginal, procent 19,5 16,6 16,8 13,4 6,4
Rörelsemarginal (EBIT), procent 8,8 6,6 10,1 10,6 neg.
Vinstmarginal, procent 8,5 4,9 12,6 8,5 neg.
Mått för arbets- och kapitalintensitet
Omsättningstillväxt, procent 2,8 12,8 39,2 123,5 103,9
Omsättning per anställd, TSEK 1 019 1 014 807 1 202 1 104
Förädlingsvärde per anställd, TSEK 687 665 518 664 525
EBITDA per anställd, SEK 199 169 136 163 71
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,1 1,2 1,7 2,1 1,2
Finansiella mått
Räntebärande skulder, TSEK 1 192 068 960 274 1 062 921 534 528 414 226
Nettoskuld, TSEK 684 768 704 060 681 621 81 605 317 262
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,8 1,1 0,2 1,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,5 2,0 3,4 4,7 neg.
Soliditet, procent 34,6 33,8 27,4 34,3 28,3
Kassalikviditet, procent 115,9 71,6 97,2 174,0 69,4
Antal anställda i genomsnitt 1 666 1 627 1 813 872 425
Antal anställda vid årets slut 1 691 1 605 1 754 868 863
Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut före utspädning 288 711 959 288 711 959 253 163 419 251 429 777 231 674 455
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 300 090 716 294 590 716 260 765 089 260 984 919 237 381 103
Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning 288 711 959 280 403 116 259 136 339 244 604 311 225 532 832
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 300 090 716 286 281 873 266 738 009 254 159 453 231 239 480
Eget kapital per aktie före utspädning 3,56 3,08 2,52 1,85 1,13
Eget kapital per aktie efter utspädning 3,43 3,02 2,45 1,78 1,10
Vinst per aktie före utspädning 0,30 0,24 0,55 0,25 -0,01
Vinst per aktie efter utspädning 0,29 0,23 0,53 0,24 -0,01
Utdelning per aktie före utspädning 0,12 0,10 0,09 0,06 0,02
Utdelning per aktie efter utspädning 0,12 0,10 0,09 0,06 0,02
Kassaflöde per aktie före utspädning 0,71 0,72 0,61 0,47 0,25
Kassaflöde per aktie efter utspädning 0,68 0,70 0,59 0,45 0,25
Nyckeltal Avkastningstal
Nyckeltal Avkastning på operativt kapital, procent
2016 9,0
2015 8,0
2014 17,4
2013 22,0
2012 neg.
Nyckeltal Avkastning på totalt kapital, procent
2016 5,4
2015 4,5
2014 8,2
2013 10
2012 neg.
Nyckeltal Avkastning på eget kapital, procent
2016 9,1
2015 8,7
2014 25,7
2013 16,8
2012 neg.
Nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital, procent
2016 7,4
2015 6,2
2014 11,1
2013 13,6
2012 neg.
Nyckeltal Marginalmått
Nyckeltal EBITDA-marginal, procent
2016 19,5
2015 16,6
2014 16,8
2013 13,4
2012 6,4
Nyckeltal Rörelsemarginal (EBIT), procent
2016 8,8
2015 6,6
2014 10,1
2013 10,6
2012 neg.
Nyckeltal Vinstmarginal, procent
2016 8,5
2015 4,9
2014 12,6
2013 8,5
2012 neg.
Nyckeltal Mått för arbets- och kapitalintensitet
Nyckeltal Omsättningstillväxt, procent
2016 2,8
2015 12,8
2014 39,2
2013 123,5
2012 103,9
Nyckeltal Omsättning per anställd, TSEK
2016 1 019
2015 1 014
2014 807
2013 1 202
2012 1 104
Nyckeltal Förädlingsvärde per anställd, TSEK
2016 687
2015 665
2014 518
2013 664
2012 525
Nyckeltal EBITDA per anställd, SEK
2016 199
2015 169
2014 136
2013 163
2012 71
Nyckeltal Kapitalomsättningshastighet, ggr
2016 1,1
2015 1,2
2014 1,7
2013 2,1
2012 1,2
Nyckeltal Finansiella mått
Nyckeltal Räntebärande skulder, TSEK
2016 1 192 068
2015 960 274
2014 1 062 921
2013 534 528
2012 414 226
Nyckeltal Nettoskuld, TSEK
2016 684 768
2015 704 060
2014 681 621
2013 81 605
2012 317 262
Nyckeltal Nettoskuldsättningsgrad, ggr
2016 0,7
2015 0,8
2014 1,1
2013 0,2
2012 1,2
Nyckeltal Räntetäckningsgrad, ggr
2016 2,5
2015 2,0
2014 3,4
2013 4,7
2012 neg.
Nyckeltal Soliditet, procent
2016 34,6
2015 33,8
2014 27,4
2013 34,3
2012 28,3
Nyckeltal Kassalikviditet, procent
2016 115,9
2015 71,6
2014 97,2
2013 174,0
2012 69,4
Nyckeltal Antal anställda i genomsnitt
2016 1 666
2015 1 627
2014 1 813
2013 872
2012 425
Nyckeltal Antal anställda vid årets slut
2016 1 691
2015 1 605
2014 1 754
2013 868
2012 863
Nyckeltal Data per aktie
Nyckeltal Antal aktier vid periodens slut före utspädning
2016 288 711 959
2015 288 711 959
2014 253 163 419
2013 251 429 777
2012 231 674 455
Nyckeltal Antal aktier vid periodens slut efter utspädning
2016 300 090 716
2015 294 590 716
2014 260 765 089
2013 260 984 919
2012 237 381 103
Nyckeltal Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning
2016 288 711 959
2015 280 403 116
2014 259 136 339
2013 244 604 311
2012 225 532 832
Nyckeltal Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning
2016 300 090 716
2015 286 281 873
2014 266 738 009
2013 254 159 453
2012 231 239 480
Nyckeltal Eget kapital per aktie före utspädning
2016 3,56
2015 3,08
2014 2,52
2013 1,85
2012 1,13
Nyckeltal Eget kapital per aktie efter utspädning
2016 3,43
2015 3,02
2014 2,45
2013 1,78
2012 1,10
Nyckeltal Vinst per aktie före utspädning
2016 0,30
2015 0,24
2014 0,55
2013 0,25
2012 -0,01
Nyckeltal Vinst per aktie efter utspädning
2016 0,29
2015 0,23
2014 0,53
2013 0,24
2012 -0,01
Nyckeltal Utdelning per aktie före utspädning
2016 0,12
2015 0,10
2014 0,09
2013 0,06
2012 0,02
Nyckeltal Utdelning per aktie efter utspädning
2016 0,12
2015 0,10
2014 0,09
2013 0,06
2012 0,02
Nyckeltal Kassaflöde per aktie före utspädning
2016 0,71
2015 0,72
2014 0,61
2013 0,47
2012 0,25
Nyckeltal Kassaflöde per aktie efter utspädning
2016 0,68
2015 0,70
2014 0,59
2013 0,45
2012 0,25

1) Genomsnittligt antal aktier har omräknats för 2012 – 2015 med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner. Detta har
påverkat nyckeltalsberäkningar för dessa perioder.
2) Utestående teckningsoptioner ger upphov till en utspädningseffekt då den diskonterade lösenkursen för teckningsoptionerna understiger
genomsnittskursen för stamaktierna under perioderna 2012 -2016. Utspädningseffekt med hänsyn tagen till optionsprogrammen
är beräknad enligt den utspädning som gällde vid utgången av varje period.