Opus emitterar obligationer om 500 MSEK

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om fyra år på den nordiska marknaden. Obligationslånet, med ett rambelopp om 800 MSEK, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 375 räntepunkter och har slutligt förfall i maj 2022.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till refinansiering av Opus utestående obligation om 500 MSEK med slutligt förfall den 20 november 2018 (ISIN: SE0005556834). Opus kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
”Vi emitterar en ny företagsobligation med syfte att refinansiera Opus utestående obligation med slutligt förfall den 20 november 2018, och därmed säkerställa finansiering av vår fortsatta tillväxtresa” säger Linus Brandt, CFO & Executive Vice President i Opus.
Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen och Vinge har varit juridisk rådgivare till Opus.
Göteborg 24 maj 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Phone: +46 722 44 09 05  
E-mail: linus.brandt@opus.se

Opus emitterar obligationer om 500 MSEK

847705.pdf