Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina

Opus Group AB (publ) och dotterbolaget Opus Inspection, Inc. (tillsammans ”Opus”) förvärvade 100 procent av aktierna i två bilprovningsföretag, VTV Norte och VTV Metropolitana (VTV Metro), som innehar koncessioner i provinsen och i staden Buenos Aires, Argentina. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 10,8 MEUR (cirka 111 MSEK), på en kassa- och skuldfri basis. Förvärvet slutfördes den 29 maj 2018.

Opus Group AB (publ) och dess helägda dotterbolag Opus Inspection, Inc. undertecknade ett avtal om att förvärva aktierna i VTV Norte och VTV Metro från Macovit Sociedad de Inversiones S.L., Spanien, till en total köpeskilling om cirka 12,3 MEUR. Företagen hade en kassa på cirka 1,5 MEUR vid transaktionens stängning. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. VTV-bolagen kommer att konsolideras i Opus-koncernen från och med förvärvsdatumet.
VTV Norte har under de senaste 20 åren bedrivit fem besiktningsstationer inom en koncession i provinsen Buenos Aires och besiktigar 330 000 fordon per år. Koncessionen löper ut i slutet av 2018, och förhandlingar om förlängning av kontraktet pågår. VTV Metro innehar en koncession fram till 2026 för att bedriva två bilprovningsstationer i staden Buenos Aires. Under 2017, som var VTV Metros första verksamma kalenderår, besiktigade företaget 145 000 fordon. VTV Norte och VTV Metro hade en sammanlagd omsättning på cirka 10 MEUR under 2017 (baserat på växelkursen vid utgången av året).
Förvärvet av VTV Metro och VTV Norte kommer att stärka Opus position i både Argentina och på den latinamerikanska bilprovningsmarknaden. Förvärvet kommer även att bidra positivt till Opus EBITDA-resultat samt avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) från tidpunkten för förvärvet. Inga engångskostnader förväntas uppstå i samband med transaktionen.
VTV Norte och VTV Metro fortsätter att verka under samma namn, och med samma erfarna ledningsgrupp och personal. VTV Norte har framgångsrikt bedrivit sin koncession i 20 år och båda företagen är aktiva i den lokala branschorganisationen för fordonsbesiktning.
“Vi ser fram emot att samarbeta med myndigheterna i provinsen och staden Buenos Aires för att bidra till säkrare vägar och renare luft för invånarna”, säger Alfredo R. Granai, Opus President, Latin America. “Vi tror att vi ytterligare kan stärka VTV-företagens tjänster till staden och provinsen Buenos Aires, samt dess invånare, med Opus ledande teknologilösningar och effektiva verksamhetsstyrning. Jag välkomnar de 110 VTV-anställda i Argentina som nu blir en del av Opus-familjen.”
Bakgrund till förvärvet
De nya verksamheterna i Buenos Aires förstärker Opus position i Latinamerika. Bilägandet ökar snabbt i regionen. För närvarande har staden Buenos Aires en befolkning på 2,9 miljoner och en fordonsflotta på nästan 1,5 miljoner, och provinsens folkmängd är 14 miljoner med en fordonsflotta på 5,5 miljoner. Bolagets totala närvaro i Argentina, Chile, Mexiko och Peru bygger en stabil grund för vidare expansion i regionen.
Göteborg 29 maj 2018
Opus Group AB (publ)
Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 21:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina

850512.pdf