Kvalitet och hållbarhet

Kvalitetssäkrad besiktning
Kvalitet och kundnöjdhet är centrala begrepp i allt vi gör. Fordonsägare och myndigheter måste kunna lita på att våra besiktningstekniker gör korrekta, opartiska bedömningar varje gång. Därför har vi utvecklat egna, långtgående kvalitetssäkringssystem, som fångar upp eventuella avvikelser på ett tidigt stadium. Ett flertal av våra verksamheter är dessutom certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Opus Bilprovning AB är ackrediterat enligt kvalitetsstandarden ISO 17020 klass A för oberoende kontrollorgan.

ISO 9001 certifikat

Miljöarbete
Opus arbetar aktivt med miljöfrågor och miljöarbetet utgår från gällande lagstiftning, lokala krav, ISO 14001, företagskrav samt specifika kundkrav. Opus har en miljöpolicy och arbetar systematiskt med att minska energiförbrukningen samt öka andelen förnybar energi. Opus Group AB och Opus Bilprovning AB är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

ISO 14001 certifikat

Systematiskt hållbarhetsarbete
Vi arbetar systematiskt med att minska energiförbrukningen samt öka andelen förnybar energi. I detta ingår också att minska miljöpåverkan från våra transporter och resor.

Vi har ett program för att minska kemikalieanvändningen och arbetar aktivt med att välja det minst miljöpåverkande alternativet. Avfall återvinns och farligt avfall destrueras på ett säkert och miljömässigt sunt sätt.

Quality and Environmental Policy (20170824)