Opus Groups nyemission fulltecknad

Nyemissionen i Opus Group AB (publ) (”Opus Group”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2012, har fulltecknats. 38 343 282 aktier, motsvarande cirka 99,30 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter och 269 127 aktier, motsvarande cirka 0,70 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 47,24 procent av antalet erbjudna aktier. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 24 september 2012. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.
Genom nyemissionen tillförs Opus Group cirka 50,2 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 772 248,18 kronor från 3 861 240,92 kronor till 4 633 489,10 kronor och antalet aktier kommer att öka med 38 612 409 från 193 062 046 aktier till sammanlagt 231 674 455 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på NASDAQ OMX First North Premier omkring den 22 oktober 2012. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas omkring den 30 oktober 2012.
Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Opus Group i samband med nyemissionen.
Göteborg 15 oktober 2012
Opus Group AB (publ)
This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108, SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Opus Group och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av värdepapper i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) Opus Group enligt sin egen skönsmässiga bedömning finner vara kvalificerade nog för att kunna erbjudas värdepapper utan risk för att utlösa registreringskraven enligt Securities Act och (ii) har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till Opus Group.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Opus Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Opus Groups nyemission fulltecknad

82737.pdf