Opus slutför förvärv av Gordon-Darby

Den 31 januari slutförde Opus Inspection Inc. (Opus), ett helägt dotterbolag till Opus Group AB (publ), förvärvet av USA-baserade Gordon-Darby Inc. Köpeskillingen uppgår till cirka 55 MUSD (cirka 431 MSEK), på en kassa- och skuldfri basis. Alla villkor för att slutföra förvärvet av Gordon-Darby har uppfyllts.

Som tidigare kommunicerats, kommer Gordon-Darby att fortsätta sin verksamhet under samma namn och med samma ledning och personal som tidigare. Gordon-Darby kommer att fortsätta utveckla och ge support för samtliga produkter och tjänster företaget erbjuder idag. Förvärvet innebär att Opus förstärker sin närvaro i USA och möjliggör synergier inom verksamhetsstyrning och teknologier som gynnar den gemensamma kundbasen världen över.
Förvärvet av Gordon-Darby kommer att bidra positivt till Opus totala EBITDA-marginal och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), från förvärvstidpunkten. Inga väsentliga engångskostnader förväntas i samband med förvärvet.
Förvärvet finansieras genom ett femårigt banklån i USD från Swedbank. Gordon-Darby kommer att ingå i Opus division Vehicle Inspection, inom segmentet U.S. & Rest of World.
Om Gordon-Darby
Gordon-Darby Inc. (Gordon-Darby) är ett ledande USA-baserat företag som erbjuder tjänster till myndigheter och specialiserar sig på bilprovning samt licenser för jakt och fiske. Företaget har huvudkontor i Louisville, Kentucky, och bedriver verksamhet i Arizona, New Hampshire och Texas. Gordon-Darby grundades 1982 och har med åren byggt upp ett rykte som ett kvalitetsmedvetet företag med inriktning på utveckling, implementering och drift av bilprovnings- och licensprogram i USA. Gordon-Darby, med cirka 280 anställda, tillhandahåller egen mjukvara och tekniskt avancerad testutrustning för att leverera kundfokuserade tjänster genom kontrakt med myndigheterna i de tre nämnda delstaterna. Under 2017 hade företaget intäkter på cirka 35 MUSD, varav merparten kommer från bilprovningsprogram.
Göteborg 1 februari 2018
Opus Group AB (publ)
Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Opus slutför förvärv av Gordon-Darby

785088.pdf