Publicerad: 2017-03-01

Ready, set, grow!

Fördubbling på fem år.

Världen vill ha säkrare trafik och renare luft. Företagen inom Opus Group erbjuder tjänster och tekniklösningar för att åstadkomma detta – om fem år siktar vi på att vara dubbelt så stora.

2010 satte WHO (World Health Organization) upp målet att halvera trafikdöden till 2020. I-världen är på god väg att nå målet, medan utvecklingen går åt motsatt håll i utvecklingsländerna och de snabbväxande ekonomierna. I många av dessa länder blir dessutom luftföroreningarna i tätbebyggda områden alltmer besvärande och ligger ofta flera gånger över gällande gränsvärden.

Fokus på gamla fordon
Ekonomisk tillväxt och växande medelklass har medfört fler bilar och ökad trafik. Nya bilar har i regel både hög säkerhet och låga utsläpp – därför ligger fokus nu alltmer på de äldre fordonen. Regelbunden besiktning får bort de mest trafikfarliga och miljöskadliga fordonen från vägarna – vilket är precis vad som skett i i-länderna sedan 60- och 70-talen.

Fördubblad omsättning
Att alltfler länder nu inför besiktningsprogram är ideala förutsättningar för Opus. Vi har erfarenheten, den tekniska kompetensen och de finansiella musklerna för att kunna växa och bli en världsledande aktör inom fordonsprovning. Målet är att på fem år fördubbla omsättningen från 200 till 400 MUSD och öka vinsten från 40 till 100 MUSD.

Vår tillväxtstrategi bygger på att vi är ett av världens starkaste företag inom bilprovning, vi förstärker ledningen, utvecklar nya teknologier och tjänster samt etablerar oss på nya marknader. En fullständig presentation av strategin finns här (på engelska) >>

Ready
Vi har en stabil plattform för att växa och bli en av de verkligt betydande aktörerna i världen. Opus är nummer ett i USA, tvåa i Sverige och har etablerade verksamheter i Asien och Latinamerika. Ledningen har lång och bred erfarenhet av bilprovning globalt, vi är ledande på teknikområdet och har stora egna utvecklingsresurser. Sist men inte minst har vi starka finanser, vilket ger oss förutsättningar att växa med lönsamhet.

Set
Vi förstärker nu koncernledningen, som kommer att utökas från fyra till åtta personer. Lothar Geilen blir VD och koncernchef efter Magnus Greko, som kommer att arbeta med strategisk affärsutveckling för gruppen. I den nya ledningsgruppen ingår cheferna för de tre segmenten Europa, USA & resten av världen samt Latinamerika. Rekrytering av en global kommunikationschef, som ska utveckla vår externa och interna kommunikation, pågår. I Pakistan har Sohaib Ahmad nyligen tillträtt som landschef och i Argentina Martin Susbielles.

Grow
USA
Vad gäller bilprovning handlar det mycket om att försvara vår marknadsledande position, öka produktiviteten och utveckla nya tekniska hjälpmedel. Huvuddelen av tillväxten från 127 till 185 MSUD kommer från affärsmodellen EaaS (Equipment as a Service). Läs mer om den här >>

Europa
I Sverige växer vi genom byggandet av nya stationer för att täcka in alla delar av landet och räknar med att öka omsättningen från 73 till 90 MSUD. Vi planerar att etablera oss även i andra delar av Europa och där gå från noll till 30 MSUD i omsättning.

Latinamerika
Här ser vi stora tillväxtmöjligheter. Verksamheterna i Mexico och Peru fick 2016 sällskap av Chile, där vi öppnade två stationer och planerar ytterligare 6-7 i år. Sedan 1 mars finns vi även i Argentina där vi tagit över en annan operatörs verksamhet med tre stationer i Cordoba. Nytillträdd chef för Opus i Latinamerika är Alfredo Granai. Målet är att växa från dagens 1 MSUD till 50 fram till 2021.

Resten av världen
I juli 2016 invigdes vår första station i Pakistan – i Lahore. Här finns nu ytterligare en station och vi går nu in i fas två, som omfattar ett 20-tal stationer i Punjab-provinsen. Flera andra länder i Asien – bl. a. Indien – och Afrika har långt framskridna planer på bilprovning. Vi ser goda möjligheter för Opus här och siktar på en omsättningsökning från noll till 45 MSUD.

Världen behöver Opus
Vad är det då som gör att vi tror vi kommer att nå våra högt ställda mål?

– Våra tjänster ligger helt rätt i tiden och efterfrågan ökar stadigt när alltfler nya länder inför bilprovningsprogram, säger Magnus Greko. Enkelt uttryckt förbättrar vi miljö och trafiksäkerhet varje dag i människornas vardag. Vår höga teknologiska nivå är en stark konkurrensfördel, som kommer att bli allt viktigare i takt med att bilarna blir allt mer avancerade med system som hjälper föraren och till och med tar över och styr bilen. Fel i dessa bilars avancerade system kan ju få helt andra konsekvenser än dem vi sett hittills i dagens bilar.

Men en minst lika viktig framgångsfaktor är företagskulturen.

– Vi är bra på att växa både organiskt och genom förvärv, slutar Magnus Greko. Vi är duktiga på att köpa företag och på att skapa en gemensam Opus-kultur, där entreprenörsandan är högst levande.

Opus kärnverksamhet ligger i skärningspunkten mellan teknologi för bilverkstäder, myndighetsservice och certifierad provningsverksamhet.